17 May 21
Event Time
19:00
(Asia/Ho_Chi_Minh)
Your Time Zone
Vietnamese
1 hour 30 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Coaching in organisations

Tác động của văn hóa coaching đối với các sáng kiến cho sự thay đổi

Mô tả webinar:
Bảy mươi bảy phần trăm các lãnh đạo và những người theo nghề nhân sự báo cáo rằng tổ chức của họ đang ở trong trạng thái biến động không ngừng, với các ưu tiên và chiến lược liên tục thay đổi. Các tổ chức có thể sử dụng các chiến lược huấn luyện để xây dựng khả năng quản lý thay đổi của họ và nghiên cứu ICF/HCI (Viện nguồn vốn con người) năm 2018 đã khám phá ra cách thức.

Bản trình bày này và bản thân nghiên cứu cung cấp cho các coach ICF những gì họ cần để đưa ra một trường hợp kinh doanh hấp dẫn cho các tổ chức vì lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nghiên cứu này là một công cụ giúp các coach ICF phân biệt bản thân với các coach tự xưng và cung cấp thông tin có giá trị cho các thành viên ICF về cách họ có thể bán giá trị của coaching cho khách hàng và các tổ chức nhân sự.

Mục tiêu của webinar:
Hiểu được cách các tổ chức có thể đáp ứng hoặc thậm chí vượt quá mong đợi của họ để thành công với các sáng kiến quản lý thay đổi.

Event schedule or other information/comments
There will be consecutive translation from English to Vietnamese.
ẽ có phiên dịch liên tục từ tiếng Anh sang tiếng Việt
Maximum participants: 500
Type of coaching:
Coaching in organisations
Remaining: 435
Number of events : 0
Number of languages : 0