16 May 23
Event Time
15:30
(Europe/Brussels)
Your Time Zone
Persian
1 hour 30 min
Online Event
Event type
Webinar
Topic
Career coaching

زبان انگلیسی مهارتی غیر قابل جایگزین برای کوچ ها ( The Importance of English Skill For Coaches )

دنیای پیش رو یک دهکده جهانی است برای همزیستی و صلح و کار ما کاوش کردن و کشف پتانسیل ها یمان است برای توانمند و نیک زیستن. ما کوچ ها با مهارتهای ناب کوچینگ الهام بخش و آموزگاران این دهکده هستیم . برای ورود به دنیای بی انتها ابزار
منحصر به فردی به ما انسانها هدیه داده شده که بی نهایت قابلیت یادگیری دارد. دانستن هر زبان به ما روحی دوباره میدهد برای کشف دنیایی دیگر
این مهارت در دنیای کوچینگ بسیار حائز اهمیت شده است . ار آنجاییکه این حرفه نوپاست و در حال بزرگ شدن است منابع دوره ها وفرصتها و ارتباطات به زبان بین الملی دنیا ست . برای شفافیت بیشتر و اهمیت این مهارت در حرفه کوچینگ با کوچ حامی همراه باشید . هفته کوچینگ بهترین فرصت برای تصمیم گیری و ارتقا و حرفه ای شدن است . من با تجربه 20 ساله در تدریس زبان انگلیسی در سیستم آموزشی ایران و داشتن روحی دوم به واسطه این مهارت تجربیات زندگی دوم ام را با شما به اشتراک خواهم گذاشت

Event schedule or other information/comments
For Persian Speaking Coaches
Maximum participants: 60
Type of coaching:
Career coaching
Remaining: 55
Number of events : 0
Number of languages : 0